c/ Lisboa 1, Barcelona
Cliente: H2O Optical
Sup.: 100 m2
Construcción: 2014
Equipo: Jordi Safont-Tria, Anna Gutiérrez
Colaboradores: Numatec, S.L., Summumstudio

Es tracta d’una reforma d’un local, la seva façana i de l’eliminació de barreres arquitectòniques per a que la nova botiga sigui totalment accessible.
L’aplacat actual de façana, en mal estat, es substitueix per un aplacat de gres porcelànic. En les obertures de planta baixa es substitueixen les fusteries per unes noves amb vidre 6+6 i marcs d’alumini. També es preveu la instal.lació de rètols de led per davant de la fusteria en totes les obertures. Per tal de salvar el desnivell existent de 19 cm entre el carrer i l’interior,
es realitza una rampa de 1,48m de longitud, 0,95m d’amplada de pas i 12% de pendent.
A l’interior de l’establiment, es col·loca un ascensor hidràulic destinat al transport de persones
en el reclau interior que conforma el propi local i on es disposa d’espai suficient per a la ubicació d’una cabina de mides acordades amb la normativa vigent. L’ascensor connecta la planta baixa de la botiga amb la planta primera on hi ha les oficines i els gabinets d’optometria i audiologia.